دانشکده فیزیک- دفاعیه های دکتری
دفاعیه ی دکتری در دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | 

AWT IMAGEآقای اشکان مومنی بیدزرد دانشجوی دکتری این دانشکده در تاریخ 19/10/95ساعت 15 در سالن سمینار ساختمان شماره 1 فیزیک از پایان نامه خود با عنوان " مطالعه تجربی خواص نوری نانوذرات سیلیکن تولید شده با استفاده از فرآیند ماده برداری لیزری دوپالسی نانوثانیه در محیط های آب و اتانول " به راهنمایی آقای دکتر محمدحسین مهدیه دفاع کردند.

                              آدرس پست الکترونیکی : a_momeni AT iust.ac.ir

چکیده :

نانومواد سیلیکن به‌دلیل ویژگی زیست‌سازگاری عالی و داشتن خواص الکترونیکی، نوری و مکانیکی منحصربه‌فرد بطور فزآینده‌ای برای کاربردهای اپتوالکترونیکی و همچنین زیست‌پزشکی قابل استفاده می‌باشند. در سال‌های اخیر، مشاهده طیف گسترده‌ای از تابش‌های کوک‌پذیر مرئی و مادون قرمز از نانوذرات سیلیکن علاقه‌مندی فراوانی را برای تهیه وسایل گسیل نوری کارآمد بر اساس این نانوذرات به منظور استفاده در برنامه‌های کاربردیِ کم هزینه برانگیخته است. از این رو، مطالعه خواص نوری نانوذرات سیلیکن به منظور استفاده در کاربردهای اپتوالکترونیکی و همچنین زیست پزشکی دارای اهمیت است. به‌خصوص، کنترل مشخصات اکسید سطحی یکی از چالش‌های باقی‌مانده اصلی در این زمینه است که دارای اثرات مهمی بر روی خواص نوری نانوذرات سیلیکن می‌باشد و نیازمند تحقیقات بیشتری است.

هدف اصلی این کار پژوهشی، بررسی نقش پارامترهای موثر در فرآیند ماده‌برداری لیزری به‌منظور تولید نانوذرات کلوئیدی سیلیکن با توزیع اندازه‌ها و اثرات سطحی مختلف و نیز مطالعه خواص فوتولومینسانس نوری متفاوت از کلوئیدهای حاصل است. بدین منظور، نانوذرات سیلیکن در محیط‌های مایع آب و اتانول بطور جداگانه و با استفاده از فرآیند ماده‌برداری لیزر پالسی نانوثانیه تحت شرایط آزمایشی متفاوت تولید شده است. به‌عنوان تغییرات اصلی مد نظر در پارامترهای لیزر، انجام این فرآیندهای ماده‌برداری با استفاده از باریکه‌های لیزری دو‌پالسی متشکل از یک پیش- پالس کم شدت و یک پالس اصلی تاخیری با مقادیر اختلاف زمانی تقریبا 5، 10، 15 و 20 نانوثانیه صورت گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که فرآیند تابش‌دهی با لیزر دو‌پالسی (DPLA)، در شرایط انرژی تابشی یکسان با فرآیند تک‌پالس، سبب ماده‌برداری با آهنگ بیشتر از سطح ویفر سیلیکن شده و تولید کلوئیدهای از نانوذرات سیلیکن با اندازه‌های غالبا کمتر از 10 نانومتر و مشخصات سطحی متفاوت را به همراه داشته است. برای نانوذرات کلوئیدی سیلیکن در آب، نتایج تجربی بدست آمده نشان می‌دهد که فرآیند DPLA از طریق تغییر مشخصات مرتبط با اکسید در سطح نانوذرات سیلیکن، سبب تولید کلوئیدهایی با تابش‌های نسبتا شدیدتر در ناحیه سبز- قرمز از طیف مرئی (بازه طول موجی650-550 نانومتر) شده است. بررسی این نتایج با استفاده از مدل‌های نظری حاکی از وجود یک رقابت بین سازوکارهای اثر محصور شدن کوانتومی و حالت‌های اکسید سطحی در خواص تابشی مشاهده شده از نانوذرات سیلیکن در محیط آب است. همچنین برای نانوذرات سیلیکن تولید شده در اتانول با فرآیند DPLA در زمان‌های تاخیری مختلف، گسیل طیف‌های فوتولومینسانس با شدت‌های تابشی متفاوتی در محدوده طول موجی 600-300 نانومتر مشاهده شده است. تجزیه و تحلیل این نتایج بیانگر آن است که طیف‌های فوتولومینسانس مشاهده شده ناشی از پراکندگی رامان در اتانول می‌باشد که در اثر حضور نانوذرات سیلیکن، با مشخصات سطحی متفاوتِ مرتبط با ترکیبات هیدروکسیل، شدت آن افزایش یافته است. در این مورد، با تهیه فیلم‌های نازک از نانوذرات سیلیکن و حذف سهم مربوط به پراکندگی رامان اتانول، طیف‌های تابشی با بیشنه‌های واقع در محدوده طول موجی 550-350 نانومتر ناشی از پدیده محصور شدن کوانتومی مشاهده شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.11882.48303.fa
برگشت به اصل مطلب