دانشکده فیزیک- دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
فهرست دانشجویان دکتری گرایش حالت جامد
فرزانه قاسم زاده
شماره دانشجویی: 97911035
آدرس پست الکترونیک: fgh/۷۱۹۲ AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
افشین سورنی
شماره دانشجویی: 97915013
آدرس پست الکترونیک: a.soorni۵۵ AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
هاتف یوسفی مشهور
شماره دانشجویی:97915031
آدرس پست الکترونیک: hatef.u۳phi ATgmail.com
استاد راهنما: دکتر افشین نمیرانیان
مائده مشهدبانی اسکندر کلائی 
شماره دانشجویی: 97915022
آدرس پست الکترونیک: maedehmashhadbani AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
 
مهدی سعیدی
شماره دانشجویی: 96911008
آدرس پست الکترونیک:  mehdi1358128 AT yahoo.com 
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
عرفان نیکان
شماره دانشجویی: 96911017
آدرس پست الکترونیک:   nikanerfan90 AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر امیر حسین احمدخان کردبچه
 
انسیه رحمان پور کلور
شماره دانشجویی: 96911035
آدرس پست الکترونیک: a_rahmanpor AT yahoo.com  
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
شهرام سلیمان پور
شماره دانشجویی: 95911016
آدرس پست الکترونیک:  shsolimanpour AT gmail.com 
استاد راهنما: دکتر افشین نمیرانیان
 
نزهت پورنقوی
شماره دانشجویی: 95911007
آدرس پست الکترونیک:   
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
سعید امجدیان
شماره دانشجویی: 94911009
آدرس پست الکترونیک:      saeedamjadyan AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
محمودرضا شریفیان
شماره دانشجویی: 94911018
آدرس پست الکترونیک: sharifian۴۸۲۰۰۰ AT gmail.com   
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
 
راضیه کشتمند
شماره دانشجویی:94911027 
آدرس پست الکترونیک: razi.keshtmand AT yahoo.com   
استاد راهنما: دکتر محمد رضا زمانی 
مریم  حبیبی
شماره دانشجویی:94911027 
آدرس پست الکترونیک: mhabibipprc AT gmail.com   
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی 
سیوان سعیدی
شماره دانشجویی: 93911027
آدرس پست الکترونیک:        saywan.saidy AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
محسن فرخ نژاد
شماره دانشجویی: 93911054
آدرس پست الکترونیک : farokhnezhadmohsen AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
نسیم رحمانی ایوریق
شماره دانشجویی: 93911018
آدرس پست الکترونیک:   n.physics2011 AT yahoo.com
استاد راهنما:  دکتر امیر حسین احمدخان کردبچه
سیده فاطمه کاظمی شریعت پناهی
شماره دانشجویی: 93911036
آدرس پست الکترونیک: sfkshp ATgmail.com  
استاد راهنما: دکتر افشین نمیرانیان
نرجس تقی زاده رهقی
شماره دانشجویی: 93911063
آدرس پست الکترونیک:  narges.taghizade ATgmail.com 
استاد راهنما: دکتر مهدی افشار
آتنا بروغنی
شماره دانشجویی: 93911801
آدرس پست الکترونیک: atena_borghani AT yahoo.com 
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
محمد بنی عامریان
شماره دانشجویی: 93911819
آدرس پست الکترونیک:javadbani13 AT gamail.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
زینب غلامی
شماره دانشجویی: 92911018
آدرس پست الکترونیک: 
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
سمانه‌سادات حسینی
شماره دانشجویی: 92911045
آدرس پست الکترونیک: sama.2288 AT yahoo.com  
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
زهرا خطیبی
شماره دانشجویی: 92911009
آدرس پست الکترونیک:   niklsvdsan AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر افشین نمیرانیان
محمدعلی محمدی کشتان
شماره دانشجویی: 92911027
آدرس پست الکترونیک: ma80mk AT gmail.com  
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
حامد هدایتی خلیل آباد
شماره دانشجویی: 92911036
آدرس پست الکترونیک: 
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
عادله دارابی
شماره دانشجویی: 90911004
آدرس پست الکترونیک:        adeleh.darabi AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر مهدی افشار

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10122.17742.fa
برگشت به اصل مطلب