دانشکده فیزیک- دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فهرست دانشجویان دکتری گرایش اتمی - مولکولی
 
حامدعبادی
شماره دانشجویی:96912024
آدرس پست الکترونیک:hamed_ebadi2010@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
       
الهام براتی
شماره دانشجویی:96912006
آدرس الکترونیک:e.barati83@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
       
سحرسهرابی
شماره دانشجویی: 96912033
گرایش: اتمی مولکولی
آدرس پست الکترونیک:        sa_sohrabi@physics.iust.ac.ir
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
      
میترا وصال
شماره دانشجویی: 96912042
گرایش: اتمی مولکولی
آدرس پست الکترونیک:        v315313@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
     
 رسول پاشائی
شماره دانشجویی: 96912015
آدرس پست الکترونیک:       rasoolpashaei20@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
      
احسان احمدی نژاد
شماره دانشجویی:94912009
آدرس پست الکترونیک:ehsanahmadi@physics.iust.ac.ir
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:

محسن پناهی
شماره دانشجویی:94912027
آدرس پست الکترونیک:mpanahi1980@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
زینب السادات میرعلی مرتضائی
شماره دانشجویی:94912036
آدرس پست الکترونیک:zmortezaei90@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
محسن بنجخی
شماره دانشجویی:94912018
آدرس پست الکترونیک:bonjakhi@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
مینا نظیفی گیلوان
شماره دانشجویی:93912045
آدرس پست الکترونیک:mohamadi.adel@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
یدالله شهامت
شماره دانشجویی:93912027
آدرس پست الکترونیک:mehdyshahamat@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
حسین مظفری
شماره دانشجویی:93912072
آدرس پست الکترونیک:h_mozaffari@physics.iust.ac.ir
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
وحید آشوری
شماره دانشجویی: 93912009
گرایش: اتمی مولکولی
آدرس پست الکترونیک:vahid.ashoori.5@Gmail.com       
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
       
سعیده افهامی سیس
شماره دانشجویی:93912018
آدرس  پستالکترونیک:afhamisisi.saeedeh@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
ایوب همتی زاده
شماره دانشجویی:93912054
آدرس پست الکترونیک:ayuobhemati19@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
احمدمشعل
شماره دانشجویی :  93912036 
گرایش: اتمی مولکولی
آدرس پست الکترونیک:             nasi.mashal@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
       
فرهادبختیاری
شماره دانشجویی:92912017
آدرس پست الکترونیک:fbakhtyarius@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
کامران حجاز
شماره دانشجویی:92912026
آدرس  پست الکترونیک:khejaz2001@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
         
اسماعیل احمدی
شماره دانشجویی:92912008
آدرس پست الکترونیک:esmahmadi@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
شعله گل محمدی نژادی
شماره دانشجویی:92912062
آدرس پست الکترونیک:sh_gholmohammady@physics.iust.ac.ir
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
زهراسادات موسوی
شماره دانشجویی:92912044
آدرس پست الکترونیک::m27234@yahoo.ca
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
زهره دهقانی محمودآبادی
شماره دانشجویی:92912035
آدرس پست الکترونیک:zdehghanim@physics.iust.ac.ir
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
سمیه مرتضوی
شماره دانشجویی:91912002
آدرس پست الکترونیک:smurtazavi@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
مرضیه اکبری جعفرآبادی
شماره دانشجویی:90912002
آدرس پست الکترونیک: marziehakbari84@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات
بابک عفافی
شماره دانشجویی:93912063
آدرس پست الکترونیک:babak.efafi@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :تهیه نانو  ساختارهای هیبریدی بر پایه اکسیدروی جهت ساخت و بهینه‌سازی فوتودیود
مقالات:
فارغ التحصیل
         
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.10119.17743.fa
برگشت به اصل مطلب