دانشکده فیزیک- دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فهرست دانشجویان دکتری گرایش اتمی - مولکولی 
کوثر نوری
شماره دانشجویی:97914023
آدرس پست الکترونیک:s.knouri AT gmail.com
استاد راهنما: آقای مسعود جزایری
سید مرتضی مرتضوی راد
شماره دانشجویی:97914014
آدرس پست الکترونیک:sm.m.rad۹۹ AT gmail.com
استاد راهنما:  دکتر همایون اشراقی
رسول برازنده کیان
شماره دانشجویی:97914005
آدرس پست الکترونیک:r.b۷۱۹ AT yahoo.com
استاد راهنما: ددکتر اسماعیل اسلامی
وحید دستجردی
شماره دانشجویی:97913035
آدرس پست الکترونیک:dastjediv AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر محمد واحدی
حمید رضا مازندرانی
شماره دانشجویی:97913008
آدرس پست الکترونیک:hr.mazandarani۱۹۹۱ AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر بیژن غفاری
مرضیه اکبری
شماره دانشجویی:97913026
آدرس پست الکترونیک:marzieh.akbari۵۲۰۵ AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر فاطمه دباغ کاشانی
مهنا نجفی
شماره دانشجویی:97913017
آدرس پست الکترونیک:mohana.najafii AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر مهدی شایگان منش
حامدعبادی
شماره دانشجویی:96912024
آدرس پست الکترونیک:hamed_ebadi2010 AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر فاطمه دباغ کاشانی
 
الهام براتی
شماره دانشجویی:96912006
آدرس الکترونیک:e.barati83 AT gmail.com
استاد راهنما: آقای مسعود جزایری
   
سحرسهرابی
شماره دانشجویی: 96912033
گرایش: اتمی مولکولی
آدرس پست الکترونیک:        sa_sohrabi AT physics.iust.ac.ir
استاد راهنما: دکتر بیژن غفاری
میترا وصال
شماره دانشجویی: 96912042
گرایش: اتمی مولکولی
آدرس پست الکترونیک:        v315313 AT gmail.com
استاد راهنما:  دکتر بیژن غفاری
 
 رسول پاشائی
شماره دانشجویی: 96912015
آدرس پست الکترونیک:       rasoolpashaei20 AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر بیژن غفاری - دکتر محمد واحدی
 
احسان احمدی نژاد
شماره دانشجویی:94912009
آدرس پست الکترونیک:ehsanahmadi AT physics.iust.ac.ir
استاد راهنما: دکتر محمد حسین مهدیه
محسن پناهی
شماره دانشجویی:94912027
آدرس پست الکترونیک:mpanahi1980 AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر محمود ملاباشی
زینب السادات میرعلی مرتضائی
شماره دانشجویی:94912036
آدرس پست الکترونیک:zmortezaei90 AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر محمد حسین مهدیه
محسن بنجخی
شماره دانشجویی:94912018
آدرس پست الکترونیک:bonjakhi AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر محمد حسین مهدیه
سید پیمان عباسی
شماره دانشجویی94912802
آدرس پست الکترونیک:
استاد راهنما: دکترمحمد حسین مهدیه
مینا نظیفی گیلوان
شماره دانشجویی:93912045
آدرس پست الکترونیک:mohamadi.adel AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر همایون اشراقی
یدالله شهامت
شماره دانشجویی:93912027
آدرس پست الکترونیک:mehdyshahamat AT yahoo.com
استاد راهنما:دکتر محمود ملاباشی - دکتر محمد واحدی
حسین مظفری
شماره دانشجویی:93912072
آدرس پست الکترونیک:h_mozaffari AT physics.iust.ac.ir
استاد راهنما: دکتر محمد حسین مهدیه
وحید آشوری
شماره دانشجویی: 93912009
گرایش: اتمی مولکولی
آدرس پست الکترونیک:vahid.ashoori.5 AT Gmail.com       
استاد راهنما: دکتر مهدی شایگان منش
 
سعیده افهامی سیس
شماره دانشجویی:93912018
آدرس  پستالکترونیک:afhamisisi.saeedeh AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر اسماعیل اسلامی
ایوب همتی زاده
شماره دانشجویی:93912054
آدرس پست الکترونیک:ayuobhemati19 AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر بیژن غفاری
احمدمشعل
شماره دانشجویی :  93912036 
گرایش: اتمی مولکولی
آدرس پست الکترونیک:             nasi.mashal AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر فاطمه دباغ کاشانی
 
میترا عمو عموها 
شماره دانشجویی: 93912828
آدرس پست الکترونیک: 
استاد راهنما: دکتر بیژن غفاری
مرجان عباسی پور 
شماره دانشجویی: 93912819
آدرس پست الکترونیک: 
استاد راهنما :دکتر اسماعیل اسلامی 
علی ریاچی
شماره دانشجویی: 93912801
آدرس الکترونیک:
استاد راهنما: دکتر محمد واحدی
کامران حجاز
شماره دانشجویی:92912026
آدرس  پست الکترونیک:khejaz2001 AT yahoo.com
استاد راهنما:دکتر مهدی شایگان منش
تاریخ دفاع: سال 96
اسماعیل احمدی
شماره دانشجویی:92912008
آدرس پست الکترونیک:esmahmadi AT gmail.com
استاد راهنما: آقای مسعود جزایری
تاریخ دفاع: 98/6/31
شعله گل محمدی نژادی
شماره دانشجویی:92912062
آدرس پست الکترونیک:sh_gholmohammady AT physics.iust.ac.ir
استاد راهنما: دکتر فاطمه دباغ کاشانی
زهراسادات موسوی
شماره دانشجویی:92912044
آدرس پست الکترونیک:m27234 AT yahoo.ca
استاد راهنما: دکتر بیژن غفاری
فرهاد بختیاری
شماره دانشجویی:92912017
آدرس پست الکترونیک:
استاد راهنما: دکتر بیژن غفاری
زهره دهقانی محمودآبادی
شماره دانشجویی:92912035
آدرس پست الکترونیک:
استاد راهنما: دکتر اسماعیل اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10119.17743.fa
برگشت به اصل مطلب